Tahografi - Pregled

Pregled analognih i digitalnih tahografa sa izdavanjem uverenja o ispravnosti tahografa (baždarenje)

Periodičan pregled tahografa (baždarenje):

 • za analogne tahografe (koriste taho-listiće) jednom godišnje
 • za digitalne tahografe (koriste memorijske kartice) jednom u dve godine

Vanredni pregled tahografa potrebno je obaviti:

 • posle bilo kojoj promeni podataka u saobraćajnoj dozvoli (registarska oznaka, naziv korisnika, adresa korisnika...)
 • posle promene pneumatika
 • posle bitnih prepravki na menjačkom prenosu
 • posle popravke tahografa
 • Uslovi koje vozilo mora da ispunjava kako bi se obavio pregled su:
 • da bude tehnički ispravno (u smislu tahografa, tahografskih veza, pneumatika, graničnika brzine), prazno i sa pravilno podešenim pritiskom u pneumaticima (prema uputstvu Proizvodjaca pneumatika).
 • pneumatici na pogonskoj osovini/osovinama moraju biti istih dimenzija i iste karakteristike, sa propisanom dubinom šare, celi i neoštećeni.pneumaticima
 • graničnik brzine (blokada) mora biti podešen prema kategoriji vozila i to do 90km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 7,5t kao i za ADR vozila. Do 100km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7,5t i autobuse. Vozila koja obavljaju međunarodni transport kao i vozila koja obavljaju domaći transport prvi put registrovana posle 01.07.2011. moraju imati podešen graničnik brzine prema kategoriji vozila.

Pregled analognih tahografa podrazumeva:

 • Merenje koeficijenta vozila w (imp/km) i usklađivanje konstante tahografa k (imp/km) prema koeficijentu vozila. Razlika između w i k ne sme biti veća od 2%. Kada se ove dve vrednosti razlikuju dolazi do lažnog prikazivanja brzine i pređenog puta vozila.
 • Merenje obima i pritiska pnematikaveća
 • Testiranje svih funkcija tahografa
 • Otkrivanje potencijalnih manipulacija
 • Plombiranje tahografa i svih tahografskih veza
 • Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa (sertifikat) ili zapisnika o pregledu tahografa za potrebe registracije

Pregled digitalnih tahografa podrazumeva:

 • Merenje koeficijenta vozila w (imp/km) i usklađivanje konstante tahografa k (imp/km) prema koeficijentu vozila. Razlika između w i k ne sme da postoji.
 • Provera integriteta sistema
 • Merenje obima i pritiska pnematika
 • Testiranje svih funkcija tahografa
 • Otkrivanje potencijalnih manipulacija
 • Plombiranje tahografa i svih tahografskih veza
 • Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa (sertifikat) ili zapisnika o pregledu tahografa za potrebe registracije