Popunjavanje taho-listića

ODABIR TAHOGRAFSKOG LISTIĆAPOPUNJAVANJE TAHOGRAFSKOG LISTIĆA

 • 1. Ime i prezime vozača (pri umetanju listića)
 • 2. Mesto polaska (pri umetanju listića)
 • 3. Mesto dolaska (pri vađenju listića)
 • 4. Dan polaska (pri umetanju listića)
 • 5. Dan dolaska (pri vađenju listića)
 • 6. Regisarska oznaka vozila (pri umetanju listića)
 • 7. Kilometraža na kraju puta (pri vađenju listića)
 • 8. Kilometraža na početku puta (pri umetanju listića)
 • 9. Pređena kilometraža (pri vađenju listića)


POPUNJAVANJE RUBRIKE NA POLEĐINI LISTIĆA U SLUČAJU PROMENE VOZILA U OKVIRU JEDNE SMENE POD USLOVOM DA TAHO-LISTIĆ ODGOVARA DRUGOM TAHOGRAFU

 • a- Vreme prelaska u drugo vozilo
 • b- Registarska oznaka drugog vozila
 • c- Kilometraža na kraju smene (pri vađenju listića)
 • d- Kilometraža na početku smene
 • e- Pređena kilometraža (pri vađenju listića)


RUČNI UNOS NA POLEĐINI TAHOGRAFSKOG LISTIĆA

Na poleđini taho-listića postoji rubrika za ručni unos aktivnosti vozača koja se koristi u slučaju kvara tahografa ili prevremenog vađenja taho-listića.
U slučaju neispravnosti tahografa vozač je dužan da na poleđini taho-listića ručno unosi aktivnosti od trenutka kvara kao i da upiše datum i vreme nastanka neispravnosti zajedno sa svojim potpisom. Potrebno je da ručno ucrtava aktivnosti sve dok kvar ne bude otklonjen, a najkasnije 7 dana od nastanka neispravnosti. U slučaju da tahograf koristi listiće sa brojem obrtaja na kojima ne postoji odgovarajuća tabela na poleđini listića potrebno je uzeti listić koji ima ovu tabelu.

U slučaju da je potrebno izvaditi taho-listić iz tahografa pre isteka 24h potrebno je zaključiti listić do ponoći, a sledeći listić zaključiti do vremena započinjanja nove smene. U sledećem primeru listić je zaključen od 16h na kraju smene, a sledeći do 7h do početka sledeće smene. Napravljen je odmor od 15h.

Kada se pravi nedeljni odmor takođe je moguće napraviti ručni unos aktivnosti. Podrazumeva se da prednja strana listića mora da bude popunjena. Na sledećem primeru vozač je bio na odmoru 45h.